รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี

April 20, 2014 admin No comments

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อุบลราชธานี ( ubonratchathani postcode / zipcode )

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น 34270 ปณ.กุดข้าวปุ้น
อุบลราชธานี เขมราฐ 34170 ปณ.เขมราฐ
อุบลราชธานี เขื่องใน 34150 ปณ.เขื่องใน
อุบลราชธานี เขื่องใน 34320 ปณ.บ้านกอก เฉพาะ ต.กลางใหญ่, ต.โนนรัง, ต.บ้านไทย, ต.บ้านกอก
อุบลราชธานี โขงเจียม 34220 ปณ.โขงเจียม
อุบลราชธานี ดอนมดแดง 34000 ปณ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี เดชอุดม 34160 ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานี ตระการพืชผล 34130 ปณ.ตระการพืชผล
อุบลราชธานี ตาลสุม 34330 ปณ.ตาลสุม
อุบลราชธานี ทุ่งศรีอุดม 34160 ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานี นาจะหลวย 34280 ปณ.นาจะหลวย
อุบลราชธานี นาตาล 34170 ปณ.เขมราฐ
อุบลราชธานี นาเยีย 34160 ปณ.เดชอุดม
อุบลราชธานี น้ำขุ่น 34260 ปณ.น้ำยืน
อุบลราชธานี น้ำยืน 34260 ปณ.น้ำยืน
อุบลราชธานี บุณฑริก 34230 ปณ.บุณฑริก
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร 34110 ปณ.พิบูลมังสาหาร
อุบลราชธานี โพธิ์ไทร 34340 ปณ.โพธิ์ไทร
อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ 34140 ปณ.ม่วงสามสิบ
อุบลราชธานี เมือง 34000 ปณ.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี วารินชำราบ 34190 ปณ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี วารินชำราบ 34310 ปณ.ห้วยขะยุง เฉพาะ ต.ห้วยขะยุง, ต.ท่าลาด, ต.บุ่งหวาย
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ 34250 ปณ.ศรีเมืองใหม่
อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ 34190 ปณ.วารินชำราบ
อุบลราชธานี สำโรง 34360 ปณ.บ้านสำโรง
อุบลราชธานี สิรินธร 34350 ปณ.สิรินธร
อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก 34000 ปณ.อุบลราชธานี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ : ข้อมูล รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญประจำจังหวัด ( คำขวัญ 76 จังหวัด ) รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลจังหวัด อุบลราชธานี ( ubonratchathani Province )     รหัสโทรศัพท์ : 045

จังหวัดอุบลราชธานี ( Thai province : ubonratchathani )     ที่ตั้ง ( Region ) : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำขวัญจังหวัด อุบลราชธานี : เมืองแห่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ ถิ่นนักบุญ แหล่งบัวบาน งานเทศกาล เทียนพรรษา แหล่งอารยา ก่อนประวัติศาสตร์ สนามบินนานาชาติ ประตูค้ากับอินโดจีน

รหัสไปรษณีย์ อุบลราชธานี ( ubonratchathani postcode / zipcode )

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image