จังหวัดอุตรดิตถ์

February 8, 2015 saranaru No comments

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง ได้ชื่อว่าเมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อุตรดิตถ์เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนาน โดยมีการค้นพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรีนั้น อุตรดิตถ์มีเมืองสำคัญคือเมืองพิชัยและเมืองสวางคบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ (ซึ่งทั้งสองเมืองนั้นเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย)

เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงตำบลชื่อ “บางโพธิ์ท่าอิฐ” ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านมีความเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าสำคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือ ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง “อุตรดิตถ์” ซึ่งมีความหมายว่าท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัยอยู่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เมืองอุตรดิตถ์มีความเจริญขึ้นมากกว่าเมืองพิชัย เมืองอุตรดิตถ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด และเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้

หน่วยการปกครอง
การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก อำเภอพิชัย อำเภอลับแล อำเภอทองแสนขัน

คำขวัญประจำจังหวัด
เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก

ตราประจำจังหวัด

รูปพระแท่นศิลาอาสน์ ดวงตราเป็นรูปแท่นมีมณฑปครอบ หมายถึงพระแท่นศิลาอาสน์ ซึ่งชาวเมืองในสมัยนั้นได้สร้างไว้เป็นพุทธยูชาเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นสัก

ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกประดู่

ผลไม้ประจำจังหวัด
ลางสาด

สถานที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
หลวงพ่อเพชร พระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล พระบรมธาตุเจดีย์ เมืองลับแล อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก เขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เขื่อนช่องเขาขาด

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image