จังหวัดภาคกลางมีกี่จังหวัด มีจังหวัดอะไรบ้าง

February 18, 2015 admin No comments

ภาคกลาง อยู่ตอนกลางของประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์และมีประชากรอยู่หนาแน่น

ภาคกลางประกอบไปด้วยจังหวัดทั้งหมด 21 จังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ดังนี้
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดชัยนาท
3.จังหวัดนครนายก
4.จังหวัดนครปฐม
5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี
7.จังหวัดปทุมธานี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดพิจิตร
10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์
12.จังหวัดลพบุรี
13.จังหวัดสมุทรปราการ
14.จังหวัดสมุทรสงคราม
15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี
17.จังหวัดสุโขทัย
18.จังหวัดสุพรรณบุรี
19.จังหวัดสระบุรี
20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางคือจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อที่ 12,668 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่จังหวัดสมุทรสงครามมีเนื้อที่น้อยที่สุดเพียง 417 ตารางกิโลเมตร จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรมากที่สุดประมาณ 1,190,000 คน ในขณะที่จังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดคือจังหวัดสมุทรสงครามมีประชากร ประมาณ 184,000 คน

ภาคกลางมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน เป็นต้น จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชที่สำคัญที่สุดของประเทศ

Related Posts

Loading Facebook Comments ...

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
image